Leveringsvoorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van KED-caps.nl
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – Het contract
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – De prijs
Artikel 8 – Naleving en garantie
Artikel 9 – Levering en uitvoering
Artikel 10 – Betaling
Artikel 11 – Intellectuele eigendom
Artikel 12 – Klachten
Artikel 13 – Geschillen
Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden:

Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument zijn herroepingsrecht kan uitoefenen;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Safeways-helmets.com;
Dag: kalender;
Duur transactie: een overeenkomst op afstand betreffende een reeks producten en / of diensten, de levering en / of aankoop is gespreid over de tijd;
Duurzaam medium: elk middel dat de consument of handelaar voor informatie die persoonlijk aan hem is geadresseerd, op een manier opslaat die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie sets.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd van de overeenkomst te annuleren;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die op afstand producten en / of diensten aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst in het kader van een door KED-caps.nl georganiseerd systeem voor de verkoop op afstand van producten en / of diensten tot het sluiten van de overeenkomst met gebruikmaking van slechts één of meer middelen voor communicatie op afstand;
Technologie voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde zone zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van KED-caps.nl

KED-caps.nl valt onder Safeways & Safeways.eu & Safeways-helmets.com zijn handelsmerken van:

Expo Verkoop- en Financieringsmij. B.V.
Dalweg 19
3233 KK Oostvoorne
Nederland

Telefoon: +31 (0) 181-486122
E-mail: info@KED-caps.nl en info@expobv.com
Handelsregister Kamer van Koophandel Rotterdam: 33178026 waar de handelsnaam Safeways is geregistreerd sinds 1 maart 2012.
Btw-nummer: NL0001535663B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van KED-caps.nl en op elke overeenkomst op afstand tussen bedrijven en consumenten.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, zijn de algemene voorwaarden beschikbaar voor inspectie op KED-caps.nl en worden deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos toegezonden.

Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, niettegenstaande het voorgaande lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de consument in de tekst van deze algemene voorwaarden elektronisch aan de consument beschikbaar gesteld op een manier die gemakkelijk kan worden opgeslagen op een duurzame medium. Zal, indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de voorwaarden elektronisch bekend kunnen zijn en dat deze kosteloos op verzoek van de consument elektronisch of anders worden verzonden.

In het geval dat naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of servicevoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van toepassing en vertrouwt de consument in geval van tegenstrijdige voorwaarden altijd op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
Als een aanbieding een beperkte of onder voorwaarden heeft, wordt dit expliciet in de aanbieding vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de producten en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de aannemer deze afbeeldingen gebruikt, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de producten en / of diensten. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden KED-caps.nl niet.
Elk aanbod bevat dergelijke informatie die voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten zijn verbonden aan het accepteren van het aanbod. Dit betreft met name:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • eventuele bezorgkosten;
 • hoe de overeenkomst zal worden bereikt en welke acties nodig zijn;
 • of het herroepingsrecht wordt toegepast;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de deadline voor het accepteren van het aanbod of de deadline voor het naleven van de prijs;
 • het niveau van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 • of het contract na sluiting is ingediend en zo ja, hoe het voor de consument kan worden geraadpleegd;
 • de manier waarop de consument vóór het sluiten van de overeenkomst de door hem krachtens de overeenkomst verstrekte informatie kan controleren en indien nodig herstellen;
 • de talen waarin het contract naast het Nederlands kan worden gesloten;
 • het gedrag waaraan KED-caps.nl is onderworpen en de manier waarop de consument deze gedragscodes elektronisch kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een verlengde transactie

Artikel 5 – Het contract
1. De overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van lid 4, gesloten op het moment dat de consument het aanbod accepteert en aan de bijbehorende voorwaarden voldoet.
2. Als de consument het aanbod elektronisch heeft aanvaard, bevestigt KED-caps.nl onmiddellijk de elektronische ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Safeways-helmets.com is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Als het contract elektronisch wordt gesloten, neemt KED-caps.nl passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische gegevensoverdracht te beschermen en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Safeways-helmets.com zal – als de consument elektronisch kan betalen – passende veiligheidsmaatregelen nemen.
4. KED-caps.nl kan – binnen de wet – de consument informeren over zijn betalingsverplichtingen en alle feiten die van belang zijn voor een goede sluiting van de overeenkomst op afstand en factoren. Als de exploitant volgens dit onderzoek gerechtvaardigd was om de overeenkomst niet te accepteren, heeft hij het recht om een ​​bestelling of verzoek of speciale voorwaarden voor de uitvoering te weigeren.
5. KED-caps.nl zal het product of de dienst aan de consument schriftelijk of op een zodanige manier verstrekken dat deze door de consument op een toegankelijke manier op een duurzame drager kan worden opgeslagen:

 • het adres van de vestiging van het bedrijf waar de consument klachten kan indienen;
 • de voorwaarden en hoe de consumenten van het herroepingsrecht gebruik kunnen maken, of een duidelijke verklaring betreffende de uitsluiting van het herroepingsrecht;
 • informatie over garanties en service na aankoop;
 • de gegevens opgenomen in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden, tenzij KED-caps.nl deze informatie al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is

6. In geval van een verlengde transactie is de bepaling in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. In De consument heeft het recht zijn bestelling binnen 24 uur na het sluiten van de overeenkomst te annuleren. KED-caps.nl zal het bedrag van de aanbetaling binnen 30 dagen terugbetalen.
2. 24 uur na het sluiten van de overeenkomst kan de consument de bestelling niet meer intrekken, KED-caps.nl is gerechtigd af te wijken van de standaard regels en voorschriften die deze kwestie weergeven, omdat bestellingen om het product te produceren:
• KED-caps.nl is geïnstrueerd om volgens de specifieke specificaties van de consument te produceren
• Het product heeft duidelijk een persoonlijk karakter
• Door zijn aard kan dit product niet door een andere klant worden gebruikt

Artikel 7 – De prijs
1. De prijzen van de producten en / of diensten gedurende de in de aanbieding genoemde periode worden niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. De zakelijke producten of diensten waarvan de prijzen niettegenstaande het voorgaande lid onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop KED-caps.nl geen invloed heeft, met variabele prijzen. Deze schommelingen en het feit dat eventuele koersdoelen in het aanbod worden vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van het contract zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wet- of regelgeving.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien Safeways-helmets.com zoveel heeft bepaald en:
ze zijn het resultaat van wet- of regelgeving; of
de consument heeft de bevoegdheid om de overeenkomst te beëindigen vanaf de datum waarop de verhoging van kracht wordt.
5. De genoemde producten of diensten zijn inclusief btw.

Artikel 8 – Conformiteit en garantie
1. Het bedrijf garandeert dat de producten en / of diensten voldoen aan het contract, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en, op de datum van sluiting van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen / of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen, betekent KED-caps.nl ook dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een garantie die door KED-caps.nl, fabrikant of importeur wordt geboden, heeft geen invloed op de wettelijke rechten die de consument op grond van het contract tegen KED-caps.nl-fondsen kan uitoefenen.
Artikel 9 – Levering en uitvoering
1. KED-caps.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de ontvangst en uitvoering van bestellingen en producten bij het beoordelen van aanvragen voor het verlenen van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Behoudens hetgeen is bepaald in artikel 4 van deze algemene voorwaarden, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere periode is overeengekomen. Als de levering wordt vertraagd, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk is, ontvangt de consument ze uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling is geplaatst. De consument heeft in dit geval het recht om de overeenkomst zonder boete te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid, wordt de consument zo snel mogelijk, maar uiterlijk 30 dagen na de weigering betaald.
5. Als levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, probeer dan een vervangend artikel te leveren. Wordt later dan de levering op een duidelijke en begrijpelijke manier gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Het herroepingsrecht kan niet worden uitgesloten bij vervangende producten. De kosten voor retourzending zijn voor rekening van KED-caps.nl.
6. Het risico van beschadiging en / of verlies van producten berust bij KED-caps.nl tot het moment van levering aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Safeways-helmets.com, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 10 – Betaling
1. KED-caps.nl accepteert alleen bestellingen nadat de consument de elektronische bestelprocedure heeft voltooid en de vooruitbetalingsfondsen daadwerkelijk de bankrekening van KED-caps.nl hebben bereikt.
2. Omdat vooruitbetaling verplicht is, kan de consument geen enkel recht op een bestelling doen gelden tot het voorschot is ontvangen.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in de betalingsgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom
1. Zodra de elektronische bestelprocedure door de consument is afgerond en een ontwerp aan KED-caps.nl is aangeboden voor de productie van een helm, kan de consument geen exclusief (intellectueel eigendom) recht meer op dit ontwerp claimen. De consument geeft KED-caps.nl duidelijk toestemming om dit ontwerp te gebruiken voor publicatiedoeleinden – als KED-caps.nl dit wenst.
2. De consument is verplicht om KED-caps.nl geen ontwerp aan te bieden waarvan de consument weet of kan weten dat dit een inbreuk op het (intellectuele) eigendomsrecht of merk of handelsmerk van een derde kan zijn.
Artikel 12 – Klachten
1. KED-caps.nl heeft een goed bekendgemaakte klachteninstructie en behandelt klachten onder deze procedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten worden ingediend bij KED-caps.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Stel snel, volledig en duidelijk in.
3. Wanneer KED-caps.nl klachten ontvangt, verbindt zij zich ertoe om binnen een periode van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst te antwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en wordt aangegeven wanneer de consument een meer gedetailleerd antwoord kan verwachten.
4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor geschillen.

Artikel 13 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen KED-caps.nl en de consument waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende of afwijkende bepalingen van deze voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en moeten zodanig worden vastgelegd dat ze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame drager.